برگزاری جلسه مشاوره ویژه امتحانات نهایی

با توجه به برگزاری امتحانات کلیه پایه ها در نوبت خرداد ماه به صورت نهایی، در جلسه ای که با حضور حامد جعفری راد کارشناس مسئول واحد سنجش آموزش و پرورش برگزار شد، کلیه نکات و الزامات امتحانات به اولیا و دانش آموزان توضیح داده شد.