محفل انس با قرآن کریم

برگزاری محفل انس با قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در ساعت 9 صبح روز دوشنبه 20 فروردین ماه