آماده سازی قرائتخانه نوروزی

به منظور استفاده بهینه از زمان مطالعاتی در ایام نوروز، قرائتخانه این آموزشگاه جهت حضور دانش آموزان در این ایام فعال میباشد.