بازدید مدارس غیر انتفاعی رفسنجان از دبیرستان سیدالشهدا(ع)

تعدادی از مدیران و معاونین مدارس غیرانتفاعی دخترانه شهر رفسنجان استان کرمان در صبح روز دوشنبه ششم آذرماه از دبیرستان دخترانه دوره دوم سیدالشهدا(ع) بازدید کردند.

در این دیدار گزارشی از فعالیت ها و تجارب مدرسه در حوزه های آموزشی، فناوری و تربیتی ارائه شد که مورد استقبال بازدید کنندگان واقع شد.